Οργανόγραμμα

 Το Οργανόγραμμα της REMAIN GREEN απεικονίζει την εσωτερική κατάτμηση των πεδίων δραστηριότητας που επικεντρώνει τη δράση της. Η ευελιξία της εσωτερικής της δομής επιτυγχάνεται με τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας για το εκάστοτε έργο που αναλαμβάνει με τη συνέργια των ενδεδειγμένων τμημάτων.

Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Οργανογράμματος, είναι η δραστηριοποίηση αυτοτελούς τμήματος ειδικευμένων συμβούλων που υποστηρίζουν τα έργα Υψηλής Τεχνολογίας.