Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία

Η Remain Green έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1801:2002 / BS OHSAS 18001:2007.

Στόχος του συστήματος είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων και τη μείωση της επικινδυνότητας.